สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม บริษัท เพื่อนสเตนเลส จำกัด
ผู้สนับสนุน และสมาชิก วารสารเพื่อนสเตนเลส